Algemene Voorwaarden

Created with Sketch.

Algemene voorwaarden KG.txt

Tot stand gekomen op 30 november 2016.

Algemene Voorwaarden KG.txt, gevestigd aan Burg. Vostersstraat 51, 2377 XH, te Oude Wetering, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62218476.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

KG.txt:                          KG.txt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62218476. 

Dienst:                           Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die KG.txt voor of ten behoeve van de Opdrachtgever verricht.

Honorarium:                   De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:                      De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:               Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst:                Elke overeenkomst gesloten tussen KG.txt en de Opdrachtgever.

Artikel 1         Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen KG.txt en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met KG.txt, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden KG.txt en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Indien KG.txt niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KG.txt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met KG.txt zijn overeengekomen.

Artikel 2         Vertaling

Naast deze versie Algemene Voorwaarden, bestaat een tweede, in het Engels vertaalde, versie algemene voorwaarden. 

De Nederlandse Algemene Voorwaarden is de authentieke versie. Deze versie Algemene Voorwaarden is leidend in geval van het uitleggen of interpreteren van de Algemene Voorwaarden. In geval van verschil in betekenis van uitleg of interpretatie tussen beide versie, prevaleert de Nederlandse versie Algemene Voorwaarden.   

Artikel 3         Offertes

Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Offertes hebben de geldigheidsduur van één maand, tenzij anders overeengekomen. 

KG.txt kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is KG.txt daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KG.txt anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht KG.txt niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4         Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte of Overeenkomst van KG.txt.

Artikel 5         Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6         Beëindiging overeenkomst

KG.txt en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel KG.txt als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn opgenomen in de Overeenkomst, opzeggen. 

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 7         Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt KG.txt de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. KG.txt zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal KG.txt de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal KG.txt daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal KG.txt proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

KG.txt zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan KG.txt kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en KG.txt zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8         Uitvoering overeenkomst

KG.txt zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

KG.txt heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd bij KG.txt, tenzij partijen anders overeenkomen. 

KG.txt heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft KG.txt het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is KG.txt niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft KG.txt het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan KG.txt.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft KG.txt het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9         Honorarium

Het Honorarium wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van KG.txt, tenzij anders aangegeven.

Het uurtarief is in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het uurtarief is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. KG.txt ontvangt € 0,35 per gereisde kilometer, tenzij anders aangegeven. 

Van alle bijkomende kosten zal KG.txt tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 10       Wijziging honorarium

Indien KG.txt bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is KG.txt gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien KG.txt het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

-        de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op KG.txt rustende verplichting ingevolge de wet;

-        de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

-        KG.txt alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

-        bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

KG.txt zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. KG.txt zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11       Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door KG.txt opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien KG.txt gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan KG.txt heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever KG.txt schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij KG.txt alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat KG.txt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat KG.txt binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12       Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door KG.txt aangewezen bankrekening bij oplevering, met inachtneming van de op de factuur vermeldde betalingstermijn, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling geschiedt achteraf.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door KG.txt aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

KG.txt is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt plaats na het volbrengen van de Opdracht, tenzij anders is bepaald.

KG.txt en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van de betalingstermijn zoals aangegeven op de factuur is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van KG.txt en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens KG.txt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13       Meerwerk

KG.txt brengt voor meerwerk het gehanteerde uurtarief in rekening, tenzij anders aangegeven. Alvorens KG.txt over gaat tot meerwerk, zal de Opdrachtgever op de hoogte worden gesteld. 

Artikel 14       Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft KG.txt in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 15       Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft KG.txt het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is KG.txt bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

-        na het sluiten van de Overeenkomst KG.txt omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

-        de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-        zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van KG.txt kan worden gevergd.

KG.txt behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16       Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is KG.txt bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is KG.txt bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

-        na het sluiten van de Overeenkomst KG.txt omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

-        de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-        door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van KG.txt kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

-        zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KG.txt kan worden gevergd;

-        de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

-        de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

-        de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van KG.txt op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien KG.txt de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is KG.txt niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door KG.txt geleden schade.

Artikel 17       Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan KG.txt of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop KG.txt geen invloed kan uitoefenen en waardoor KG.txt niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede alle omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door KG.txt in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

KG.txt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat KG.txt zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel KG.txt als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt KG.txt zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien KG.txt ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KG.txt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18       Garanties

KG.txt garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal KG.txt, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloos herstel.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel, daaronder begrepen administratie-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat KG.txt in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar KG.txt geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. problemen met de netwerkverbinding of de computer.

De door KG.txt te leveren teksten voldoen aan de gebruikelijke afspraken tussen KG.txt en opdrachtgever. Teksten zijn bedoeld voor gebruik binnen Nederland. Bij gebruik van teksten buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Voor teksten geldt een beperkte garantietermijn. Na levering en goedkeuring door de Opdrachtgever heeft deze vijf dagen de tijd om alsnog terug te komen op eventuele onvolkomenheden. Onder deze garantie vallen taal- en spellingsfouten, duplicate content en een verkeerde uitwerking van de briefing, voor zover de briefing door Opdrachtgever juist is opgesteld.

 

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer - zonder schriftelijke toestemming van KG.txt - de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden bewerkt. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen computerstoring of het wegvallen van de internetverbinding.

Artikel 19       Onderzoek en reclame

De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen vijf dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen vijf dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan KG.txt gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen vijf dagen na ontdekking ervan aan KG.txt gemeld te worden.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever KG.txt binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 20       Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. KG.txt is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van KG.txt. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

-        materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;

-        redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

-        redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

-        redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

 

KG.txt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. 

KG.txt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat KG.txt is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KG.txt kenbaar behoorde te zijn.

Voor de gevolgen van tekst- en typfouten, evenals voor de inhoud van de teksten, inhoudelijke fouten en/of onvolkomenheden in de teksten kan KG.txt op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KG.txt of zijn leidinggevende ondergeschikten.

KG.txt is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien KG.txt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KG.txt beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door KG.txt aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat KG.txt overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor KG.txt aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan KG.txt te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens KG.txt vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 21       Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart KG.txt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien KG.txt uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden KG.txt zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van KG.txt en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 22       Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens KG.txt en de door KG.txt (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 23       Intellectuele eigendom

KG.txt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

KG.txt behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24       Geheimhouding

Zowel KG.txt als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 25       Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan KG.txt verstrekt, zal KG.txt zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 

KG.txt handelt in overeenstemming met de AVG die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. KG.txt zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

KG.txt mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van haar website kan KG.txt informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die KG.txt verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

KG.txt mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is KG.txt niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

KG.txt zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

 

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak KG.txt gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en KG.txt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is KG.txt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

 

De Opdrachtgever gaat akkoord dat KG.txt de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 26       Wijziging algemene voorwaarden 

KG.txt heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. 

KG.txt zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. 

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 27       Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KG.txt partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Artikel 28       Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62218476.

General terms and conditions

Created with Sketch.

KG.txt – General Terms and Conditions

Drafted on 30 November 2016.

General Terms and Conditions of KG.txt, established at Burgemeester Vostersstraat 51, 2377 XH Oude Wetering, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce under number 62218476.

Definitions

In these General Terms and Conditions, the following terms are used as defined below, unless explicitly stated otherwise.

General Terms and Conditions:      The General Terms and Conditions as stated below.

KG.txt:                                      KG.txt, registered with the Chamber of Commerce under number 62218476.

Service:                                     All work, of whatever form, that KG.txt carries out for, or for the benefit of, the Client.

Honorarium:                               The financial reimbursement that is agreed with the Client for the performance of the assignment.

Assignment:                                The contract of instruction to provide services.

Client:                                       The one who has accepted the validity of these General Terms and Conditions and given instructions for the provision of the Service.

Contract:                                   Any contract entered into between KG.txt and the Client.

Article 1         Scope

These General Terms and Conditions apply to every quotation and Contract entered into between KG.txt and the Client, unless the parties have departed from the General Terms and Conditions explicitly and in writing.

These General Terms and Conditions are also applicable to contracts with KG.txt for the implementation of which third parties must be involved.

The applicability of any of the Client’s purchasing conditions or other general terms and conditions is expressly excluded.

If one or more provisions of these General Terms and Conditions are void or voidable, the other provisions of these General Terms and Conditions remain in effect. In this event, KG.txt and the Client will consult with each other to agree new provisions to replace the void or voided ones.

If KG.txt not always requires the strict compliance with these General terms and Conditions, this will not mean that the provisions of the General terms and Conditions will not apply, or that KG.txt to any degree would lose the right in other cases to demand the strict compliance with these General terms and Conditions.  

Departures from the Contract and the General Terms and Conditions are only valid if they are explicitly agreed with KG.txt in writing.

Article 2         Translation 

The following terms and conditions are a translation of the term and conditions of KG.txt registered under number 62218476. 

The Dutch version of the General Terms and Conditions of KG.txt is the authentic version. The Dutch version of the General Terms and Conditions will take precedence in the event of the explanation or interpretation of the General Terms and Conditions. In the event of a difference in meaning or interpretation between the two versions, the Dutch version of the General Terms and Conditions will prevail.

Article 3         Quotations 

Quotations should preferably be made in writing and/or electronic form, unless pressing circumstances make this impossible.

Quotations are valid for one month, unless agreed otherwise. 

KG.txt cannot be held to its quotations if the Client, in accordance with the requirements of reasonableness and fairness and generally accepted standards, should have understood that the quotation or an element thereof contains a manifest fault or clerical error.

If the acceptance deviates from the offer included in the quotation, whether or not on points of minor importance, then KG.txt is not bound by this acceptance. The Contract then does not come into being in accordance with this differing acceptance, unless KG.txt indicates otherwise.

A composite quotation does not oblige KG.txt to perform an element of the Assignment for a corresponding part of the stated price.

Quotations do not automatically apply to future orders or reorders.

Article 4         Formation of the contract 

The Contract comes into being through the timely acceptance by the Client of KG.txt’s quotation.

Article 5         Duration of the contract

The Client and KG.txt may enter into a Contract for the duration of the Assignment, unless the nature of the Contract states otherwise or if parties have agreed otherwise explicitly and in writing.

Article 6         Termination of the contract 

KG.txt and the Client can terminate the Contract at any time by mutual consent.

Both KG.txt and Client can terminate the Contract at any time with the observance of a period of notice of one month.

In the event that one of the parties becomes bankrupt, is placed under conservatorship or ceases the business, the other party has the right to end the Contract prematurely without the observance of a notice period.  

Article 7         Amendments to the contract

If, during the implementation of the Contract, it becomes apparent that it is necessary to amend or supplement the Contract to ensure its proper implementation, then KG.txt will inform the Client of this as soon as possible. The parties will then amend the Contract in a timely manner and in mutual consultation.

If the parties agree that the Contract will be amended or supplemented, this can influence the time of the completion of the implementation. KG.txt will inform the Client of this as soon as possible.

If the amendment or supplementation of the Contract will have financial, quantitative and/or qualitative consequences, then KG.txt will inform the Client of this in advance.

If a fixed Honorarium and/or fee is agreed, then KG.txt will indicate the extent to which the amendment or supplementation of the Contract will influence the price. In this event KG.txt will attempt, as far as possible, to issue a quotation in advance.

KG.txt may not make any additional charges if the amendment or supplementation is a consequence of circumstances that can be attributed to KG.txt.

Amendments to the Contract originally entered into between the Client and KG.txt are only valid from the time at which these amendments are accepted in writing by both parties by means of a supplementary or amended Contract.

Article 8         Implementation of the contract 

KG.txt will implement the Contract to the best of its knowledge and ability, and in accordance with the requirements of good workmanship.

KG.txt is entitled to arrange for certain work to be carried out by third parties. The applicability of article 7:404, 7:407, paragraph 2 and article 7:409 of the Dutch Civil Code is explicitly excluded.

The work will be carried out at KG.txt, unless parties agreed otherwise.  

KG.txt is entitled to implement the Contract in phases.

If the Contract is implemented in phases, KG.txt is entitled to invoice and require payment for each implemented element separately. If and for as long as this invoice is not paid by the Client, KG.txt is not obliged to implement the following phase, and is entitled to suspend the contract.

If the Contract is implemented in phases, KG.txt is entitled to suspend the implementation of those elements that belong to the following phase or phases until the Client has approved in writing the results of the preceding phase.

The Client will issue all information or instructions that are necessary for the implementation of the Contract, or which the Client can be reasonably expected to understand are necessary for implementation of the Contract, to KG.txt in a timely manner.

If the above-mentioned information and instructions are not issued, or not issued in a timely manner, then KG.txt is entitled to suspend the implementation of the Contract. The additional expenses that are incurred through the delay will be borne by the Client.

Article 9         Honorarium

The Honorarium will be determined by the actual amount of hours and the usual hourly fee of KG.txt, unless indicated otherwise.  

The hourly fee is expressed in euro’s, exclusive of VAT and other government levies, unless indicated otherwise. 

The hourly fee is exclusive of travel, accommodation, packaging, delivery, transportation costs and administration costs, unless indicated otherwise. KG.txt will receive € 0,35 per kilometer, unless indicated otherwise. 

KG.txt will provide a statement of all associated costs, or provide information on the basis of which these costs can be calculated by the Client, in a timely manner before the Contract is entered into.

Article 10       Amendment of honorarium

If KG.txt agrees a fixed Honorarium and/or fee when the Contract is entered into, then KG.txt is entitled to increase this Honorarium or fee, also when the Honorarium or fee is not originally specified as being provisional.

If KG.txt has the intention of amending the Honorarium and/or fee, it will inform the Client of this as soon as possible.

If the increase of the Honorarium or fee takes place within three months of the Contract being entered into, the Client can terminate the Contract by means of a written statement, unless:

-        the increase arises from a right of KG.txt or an obligation resting upon KG.txt in accordance with the law;

-        the increase is due to a rise in the price of raw materials, wages etc. or on other grounds that could not reasonably have been foreseen when the Contract was entered into;

-        KG.txt is still prepared to implement the Contract on the basis of that which was originally agreed;

-        stipulated is that the implementation will be carried out more than three months after the Contract was entered into.

The Client is entitled to terminate the Contract if the Honorarium or the fee are increased more than three months after the Contract was entered into, unless it is stipulated in the Contract that the implementation will be carried out more than three months after the Contract was entered into.

KG.txt will inform the Client in the event of the intention to increase the Honorarium or the fee, stating the extent of the increase and the date upon which it will take effect.

Article 11       Implementation periods

The work will be carried out within a period stated by KG.txt.

If a period is agreed or stated for the performance of particular work, then this period is only indicative and is not to be regarded as a strict deadline.

If KG.txt needs information or instructions from the Client that are necessary for the implementation of the Contract, then the implementation period will commence after the Client has provided these to KG.txt.

If an implementation period is exceeded, the Client must issue KG.txt with a written notice of default, whereby KG.txt will be offered a reasonable period to nonetheless implement the Contract.

A notice of default is not necessary if the implementation has become permanently impossible, or it otherwise becomes apparent that KG.txt will not meet its obligations arising from the Contract. If KG.txt does not commence implementation within this period, then the Client is entitled to terminate the Contract without judicial intervention and/or seeking compensation.

Article 12       Payment

Payment will take place by means of transfer to a bank account specified by KG.txt after delivery, in accordance with the period stated in the invoice, unless agreed otherwise.   

Payment must be made retrospectively.   

Payment afterwards must be made within 14 days of the invoice date, in a manner to be specified by KG.txt and in the currency in which the invoice is issued, unless agreed otherwise.

The Client is not authorised to deduct any amount from the payable amount by reason of a counterclaim made by the Client.

KG.txt is entitled to invoice the Client for work carried out in the period in question. Invoicing will take place after the assignment is accomplished, unless agreed otherwise. 

KG.txt and the Client may agree that payment be made in instalments in proportion with the progress of the work. If payment in instalments is agreed, the Client must make payment in accordance with the periods and percentages as established in the Contract.

Objections to the level of the invoice do not have the effect of suspending the payment obligations.

After the expiry of the payment period stated in the invoice date, the Client will be in default by operation of law, without a notice of default. From the moment of default, the Client has to bear an interest on the immediately claimable amount at the rate of 2% per month, unless the statutory interest rate is higher. 

In the event of bankruptcy, suspension of payment or placement under conservatorship, the amounts owed to KG.txt and the obligations of the Client towards KG.txt are immediately claimable.

Article 13       Additional work  

KG.txt will charge the hourly fee for additional work, unless agreed otherwise. Before KG.txt will start the additional work, KG.txt will inform the Client.  

Article 14       Collection costs

If the Client is in default or in breach of the Contract in fulfilling its obligations (in a timely manner) then all reasonable costs incurred to obtain an out-of-court settlement are payable by the Client. The Client is in any event liable to pay the collection costs.

With regard to the extrajudicial (collection) charges, KG.txt is entitled – in departure from article 6:96 paragraph 5 of the Dutch Civil Code and the Payment of Extrajudicial Collection Charges Decree – to a payment of 15% of the total outstanding principal sum, with a minimum of € 90,- for every invoice that is wholly or partly unpaid.

Any reasonable legal costs and execution costs incurred are also payable by the Client.

Article 15       Suspension

If the Client does not fulfil an obligation arising from the Contract, or does not meet it fully or in a timely manner, then KG.txt is entitled to suspend the corresponding obligation. In the event of partial or inadequate fulfilment, suspension is only permitted in so far as this is justified by the shortcoming.

Moreover, KG.txt is entitled to suspend the fulfilment of the obligations if:

-        after the Contract is entered into, KG.txt becomes aware of circumstances that give good grounds to fear that the Client will not fulfil its obligations;

-        the Client is requested, on entering into the Contract, to provide security for the fulfilment of its obligations arising from the Contract, and this security is not provided or is insufficient;

-        circumstances arise of such a nature that fulfilment of the Contract is impossible, or that the unamended maintenance of the Contract cannot be reasonably required of KG.txt.

KG.txt reserves the right to claim compensation.

Article 16       Termination

If the Client does not fulfil an obligation arising from the Contract, or does not meet it fully, in a timely manner or properly, then KG.txt is entitled to terminate the Contract with immediate effect, unless the shortcoming, in view of its limited significance, does not justify the termination.

Moreover, KG.txt is entitled to terminate the Contract with immediate effect if:

-        after the Contract is entered into, KG.txt becomes aware of circumstances that give good grounds to fear that the Client will not fulfil its obligations;

-        the Client is requested, on entering into the Contract, to provide security for the fulfilment of its obligations arising from the Contract, and this security is not provided or is insufficient;

-        due to a delay on the part of the Client, KG.txt can no longer be required to fulfil the Contract under the originally agreed conditions;

-        circumstances arise of such a nature that fulfilment of the Contract is impossible, or that the unamended maintenance of the Contract cannot be reasonably required of KG.txt;

-        the Client is declared bankrupt, submits an application for a suspension of payment, requests the application of debt rescheduling for natural persons or is served with a writ of sequestration on all or part of its property;

-        the Client is placed under conservatorship;

-        the Client deceases.

Termination will take place by means of a written declaration, without judicial intervention.

If the Contract is terminated, the Client’s debts to KG.txt become immediately due and payable.

If KG.txt terminates the Contract on the above-mentioned grounds, KG.txt is not liable for any costs or compensation.

If the termination is attributable to the Client, the Client is liable for the damage suffered by KG.txt.

Article 17       Force majeure

Breaches may not be attributed to KG.txt or the Client if they are not their fault, or if they are not accountable by law, juristic act, or according to the generally accepted standards. In this case the parties are also not bound to fulfil the obligations arising from the Contract.

In these General Terms and Conditions, the term “force majeure” is defined as – in addition to what is understood in law and jurisprudence in this regard – all external causes, foreseen or unforeseen, upon which KG.txt can exercise no influence and through which KG.txt is not able to fulfil its obligations.

Circumstances regarded as resulting in force majeure include strikes, lockouts, fire, water damage, natural disasters or other external contingencies, mobilisation, war, traffic congestion, blockades, import or export restrictions or other government measures, stagnation or delay in the supply of raw materials or machinery components and lack of labour forces, as well as any circumstances through which normal business operations are impeded, as a result of which the fulfilment of the Contract by KG.txt cannot be reasonably sought by the Client.

KG.txt is also entitled to invoke force majeure if the circumstance that hinders (further) fulfilment of the Contract occurs after KG.txt should have fulfilled its obligations.

In case of force majeure the parties are not obliged to proceed with the Contract, and are not bound to pay any compensation.

During the period that the force majeure continues, both KG.txt and the Client can fully or partly suspend the obligations arising from the Contract. If this period lasts for longer than 2 months, both parties are entitled to terminate the Contract with immediate effect, by means of a written notification, without judicial intervention and without the parties being able to claim any damages.

If the situation of force majeure is of a temporary nature, KG.txt reserves the right to suspend the agreed service for the duration of the situation of force majeure. In the event of permanent force majeure both parties are entitled to terminate the Contract without judicial intervention.

If at the time of the occurrence of force majeure KG.txt has already partly fulfilled, or will fulfil, its obligations arising from the Contract, and independent value accrues to the part fulfilled or to be fulfilled, then KG.txt is entitled to separately invoice the part already fulfilled or to be fulfilled. The Client is bound to pay this invoice as if there were a separate Contract.

Article 18       Guarantee

KG.txt accordingly guarantees that the work carried out by it will conform with the Contract and will be properly carried out with good workmanship and using proper materials. 

The guarantee stated in these General Terms and Conditions applies to usage within and outside Europe.

If the Service provided does not conform with the Contract, KG.txt will, after notification of this, provide a replacement or carry out a repair at no charge.

When the guarantee period has expired, all costs of repair or replacement, including administrative and call-out charges, will be borne by the Client.

No form of guarantee covers damage caused by incompetent use or lack of care, or as a result of alterations made by the Client or by third parties, nor does KG.txt provide any guarantee for damage arising as a result of these defects.

The guarantee also becomes inoperative if the defect has arisen through or is a result of circumstances beyond the control of KG.txt. These circumstances include issues with the network connection or the computer.

The texts to be delivered by KG.txt comply with the usual agreements between KG.txt and the Client. Texts are intended for use within the Netherlands. When using the texts outside the Netherlands, the Client must verify that its use is suitable for and meets the conditions set in the other country.

A limited warranty period applies to texts. After delivery and approval the Client has five days to appeal to any imperfections. This warranty covers language and spelling errors, duplicate content and a misinterpretation of the briefing, insofar as the briefing has been prepared correctly by the Client.

Any form of guarantee will lapse if a defect arises as a result of or ensues from improper use thereof or incorrect storage by the Client and / or by third parties when - without the written permission of KG.txt - the Client or third parties have made or attempted to make changes to the texts or if these have been processed. The Client is also not entitled to warranty if the defect arises due to or is the result of circumstances where the Contractor can not influence, including computer failure or the loss of the internet connection.

Article 19       Examination and claims 

The Client is obliged to examine the Service at the moment of performance, but in any case within five days after the performance of the Service. The Client must examine whether the quality and quantity of the Service comply with what the parties agreed, at least meet the requirements that are common in trade.

Visible defects and shortcomings have to be reported within five working days after the performance of the Service in writing to KG.txt. 

Non-visible defects and shortcomings have to be reported within five working days after its discovery to KG.txt. 

The right to (partial) restitution of the price, repair or replacement or compensation lapses, if the defects will not be reported within the prescribed period, unless the nature of the Service states otherwise or from circumstances of the case a broader period arises.  

The payment obligation will not be suspended if the Client reports the defect to KG.txt within the prescribed period.  

Article 20       Liability

The implementation of the Contract is entirely at the risk and responsibility of the Client. KG.txt is only liable for direct damage that has arisen through wilful recklessness or an intentional act or omission of KG.txt.

The liability of KG.txt is excluded for indirect damage, including in any event consequential damage, loss of profit, lost savings and loss due to business interruption, or immaterial damage to the Client. 

KG.txt is not liable for damage, of whatever nature, resulting from KG.txt basing its actions upon inaccurate and/or incomplete information provided by the Client, unless this inaccuracy or incompleteness ought to have been known to KG.txt.

KG.txt cannot be held liable for damage caused by faults in the text and typo’s, content of the text, errors and/of imperfections in the text.  

The limitations of the liabilities in this article will not apply if the damage is due to an intentional act or recklessness of KG.txt or due to his supervisory subordinates.        

If KG.txt is liable for any damage, then the liability of KG.txt is limited to an amount equal to the amount stated in the invoice, or to the amount to which the insurance taken out by KG.txt gives entitlement, with the deduction of the policy excess borne by KG.txt under the terms of the insurance.

The Client must report the damage for which KG.txt can be held liable to KG.txt as soon as possible, but in any event within 10 days of the damage having arisen, on penalty of the forfeiture of any right to compensation for this damage.

Any liability claim against KG.txt lapses within one year of the Client having become aware, or possibly reasonably having become aware, of the harmful event.

Article 21       Indemnity

The Client indemnifies KG.txt against any claims by third parties who suffer damage in connection with the implementation of the Contract which is attributable to the Client.

If KG.txt may be sued for this reason, then the Client is bound to provide KG.txt with both judicial and extrajudicial support. Furthermore, all costs and damage on the part of KG.txt and third parties will be at the expense and risk of the Client.

Article 22       Limitation period

In departure from the legal limitation period, a limitation period of one year applies to all claims against KG.txt and any third parties brought in by KG.txt.

Article 23       Intellectual property 

KG.txt reserves the rights and powers accruing to it under the provisions of the Copyright Act and other intellectual property legislation and regulations.

KG.txt reserves the right to utilise the knowledge acquired for the performance of the work and general information for other purposes and other work, in so far as no confidential information is hereby communicated to third parties.

Article 24       Confidentiality

Both KG.txt and the Client are obliged, for the duration of and after the termination of the Contract, to maintain confidentiality regarding all facts and particulars concerning the business which they know or can reasonably suspect are confidential. This duty of confidentiality also includes all details of employees, clients, commissioning bodies and other business contacts which are learned of by reason of the Assignment.

Article 25       Privacy and cookies 

KG.txt will store the details and information that the Client provides to KG.txt carefully and confidentially.

KG.txt acts in accordance with the AVG which is effective from May 25, 2018. KG.txt will keep a register of processing activities on the basis of the AVG.

 

KG.txt may only use the personal details of the Client within the framework of the implementation of its obligation to supply, or of dealing with a complaint.

When visiting her website KG.txt can collect the information on the use of the website of the Client through cookies.

The information that KG.txt collects through cookies can be used for functional an analytical purposes.  

KG.txt is not permitted to lend out, hire out or sell the personal details of the Client, or to publicise them in any other manner.

It is not permitted for KG.txt to lend out, rent, sell or in any other way make public the personal data of the Client.

 

The information that KG.txt collects through cookies may only use this personal data for necessary specific purposes.

 

KG.txt will not keep the personal data longer than necessary.The Client is entitled to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority regarding his / her personal data. The Dutch Data Protection Authority is obliged to handle this complaint.

 

If KG.txt is obliged to provide confidential information to third parties by virtue of a legal provision or court decision, and KG.txt cannot claim a legal right of immunity, or such a right recognised or permitted by the competent court in this respect, then KG.txt is not liable to pay compensation or grant indemnification. The Client is also not entitled to terminate the Contract by reason of any damage arising in this way.

The Client agrees that KG.txt may approach the Client for statistical or customer satisfaction research. If the Client does not wish to be approached for research, the Client may make this known.

Article 26       Amendment of the general terms and conditions  

KG.txt is entitled to amend the general terms and conditions unilaterally. 

Amendments will also apply to Contracts that are already concluded. 

KG.txt will inform the Client by e-mail about the amendments.            

The amendments to the general terms and conditions will be in force thirty days after the Client is informed of the amendments. 

If the Client does not agree with the announced amendments, the Client is entitled to terminate the Contract. 

Article 27       Applicable law, disputes

Dutch law is exclusively applicable to all legal relationships to which KG.txt is a party. This also applies if an obligation is wholly or partly fulfilled outside of the Netherlands or if the Client has its place of business outside of the Netherlands.

The applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) is excluded.

Disputes between KG.txt and the Client will only be submitted to the competent court in the Netherlands, unless the law mandatorily prescribes otherwise.

Article 28       Location

These General Terms and Conditions are filed at the Chamber of Commerce under number 62218476.